Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Skargi i Wnioski

 


Skargi i wnioski do Urzędu można składać w następujący sposób:
 

- pisemnie na adres korespondencyjny WINB w Warszawie lub osobiście w kancelarii (pokój 23) w godzinach pracy Inspektoratu)
- za pomocą telefaksu (na numer 22 863 90 15)
- poczty elektronicznej na adres kancelaria@maz.winb.gov.pl
- Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - epuap.gov.pl
także ustnie do protokołu.

 

 


*Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu
wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
(§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w
sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków -
Dz.U. nr 5, poz. 46).

 

  • autor: M. A., data: 05.01.2006
Ważna informacja
dotycząca przesyłania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej

   
Informujemy, iż wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być, zgodnie z art. 63 § 3a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
   
Brak takiego podpisu będzie traktowane jako uchybienie formalne, wywołujące wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.
    Ponadto, korespondencja
przesyłana pocztą elektroniczną powinna spełniać wymogi określone w art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czyli „powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach
szczególnych.


    Równocześnie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie nie doręcza pism za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

  • autor: Maciej Aleksandrowicz

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone