Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Kontakt

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

 

tel. (22) 863 90 12
faks (22) 863 90 15

e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl

.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/o99k7mdi6g/SkrytkaESP

 

 

Godziny pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie:
- poniedziałek – 900 - 1700
- wtorek – 800 - 1600
- środa – 800 - 1600
- czwartek – 800 - 1600
- piątek – 800 - 1600

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w innych sprawach indywidualnych od dnia 1 stycznia 2008r. odbywają się w następujących dniach:

  • przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zastępcę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu pod numerem telefonu 022 863 35 63 lub osobiście w sekretariacie (pokój nr 7)
  • przez naczelników wydziałów oraz pracowników Inspektoratu:

- w każdy poniedziałek w godzinach 900-1700
- w każdy czwartek w godzinach 900-1600

 


_____________________________________________________________


Z dniem 1 lipca 2008r. uruchomiony został telefon alarmowy (służący wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych), o numerze:

.

0 600 779 268

.

Telefon ten jest aktywny całodobowo, poza godzinami urzędowania WINB w Warszawie.
W godzinach pracy WINB w Warszawie telefonem alarmowym jest numer 022 863 90 12.

Powyższy
numer służy wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych dla których organem właściwym jest wojewódzki
inspektor nadzoru budowlanego.

_____________________________________________________________


PRZESYŁANIE PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być - zgodnie z art. 63 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) – składane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl.

Niezależnie od powyższego, w myśl art. 63 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego:
 „Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (…)”
czyli zaopatrzone w tzw. bezpieczny podpis elektroniczny spełniający wymogi  ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.),  lub potwierdzony profilem zaufania ePUAP.

Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia identyfikacji użytkownika systemu teleinformatycznego służącego do komunikowania się z organami administracji.

Za skutecznie złożone mogą być uznane jedynie podania przesłane w sposób wskazany powyżej, zaopatrzone w podpis spełniający w/w wymogi prawa - niezachowanie tych warunków będzie traktowane jako uchybienie formalne, wywołujące wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze skutkami tam przewidzianymi. 


Ponadto, korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną – podobnie, jak przesyłana pocztą tradycyjną i składana osobiście -  powinna spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czyli „powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • autor: M.A., data: 07.06.2006

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone