Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Wydział Wyrobów Budowlanych
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Kierownictwo WINB
-
-Wydział Orzeczniczo-Prawny
-
-Wydział Inspekcji i Kontroli
-
-Wydział Wyrobów Budowlanych
-
-Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa
-
-Wydział Administracyjno-Organizacyjny
-
-Zespół ds. Finansowo-Księgowych
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326470
 

 - Organizacja > Wydział Wyrobów Budowlanych >

Do zadań Wydziału Wyrobów Budowlanych należy:

1) prowadzenie czynności kontrolnych i postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach okreslonych ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.04.92.881), a dotyczących:

a) wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, kontrolowanych u producentów i sprzedawców, w zakresie: prawidłowości oznakowania i informacji dołączonej do wyrobu, zastosowanej procedury oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej wyrobu,

b) eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby budowlane dla życia, zdrowia i mienia, a także zagrżeń dla środowiska,

c) pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,

2) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 ust 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

3) przygotowywanie opinii o wyrobach budowlanych dla potrzeb organów celnych;

4) bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji wydannych w ramach kompetencji;

5) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;

6) udział we wspólnych kontrolach prowadzonych z innymi inspekcjami;

7) sporządzanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

8) sporządzanie sprawozdań z wykonania planów kontroli do Głównego Inspektora Nadzoru Budolwanego;

9) przekazywanie informacji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wynikach przeprowadzonych kontroli wyrobów budowalnych (oznakowanych CE), w sytuacjach prawem wymaganych oraz kopii wydanych decyzji w tych sprawach, w trybie okreslonym odrębnymi przepisami.

  • autor: M. A., data: 03.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05