Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Wydział Administracyjno-Organizacyjny
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Kierownictwo WINB
-
-Wydział Orzeczniczo-Prawny
-
-Wydział Inspekcji i Kontroli
-
-Wydział Wyrobów Budowlanych
-
-Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa
-
-Wydział Administracyjno-Organizacyjny
-
-Zespół ds. Finansowo-Księgowych
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326466
 

 - Organizacja > Wydział Administracyjno-Organizacyjny >

Do zadań Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego należy prowadzenie spraw:

1) W zakresie organizacji i funkcjonowania Inspektoratu :

a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Inspektoratu i jego zmian,

b) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw
w imieniu Wojewódzkiego Inspektora,

c) zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Inspektoratu,

d) organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

e) prowadzenie kancelarii Inspektoratu,

f) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

g) obsługa sekretariatu w Inspektoracie.

2) Prowadzenie archiwum zakładowego;

3) W zakresie służby informatycznej:

a) organizowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zakupów związanych
z informatyzacją Inspektoratu,

b) sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów informatycznych w Inspektoracie

c) nadzór nad serwisem i oprogramowaniem sprzętu użytkowego w Inspektoracie

d) obsługa informatycznej strony internetowej Inspektoratu

e) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu;

4) W zakresie kadr, szkolenia, bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) wykonywanie czynności wynikających z nawiązywania i trwania stosunku pracy
z członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

b) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,

c) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej w służbie cywilnej,

d) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem członków korpusu służby cywilnej,

e) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej,

f) prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu,

g) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i funduszem wynagrodzeń,

h) sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji związanych ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,

i) sporządzanie opisów stanowisk pracy i ich aktualizacja ,

j) opracowywanie projektów regulaminu pracy Inspektoratu oraz jego zmian,

k) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie,

l) kierowanie pracowników na badania profilaktyczne;

5) W zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:

a) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,

b) prowadzenie rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,

c) zamieszczanie informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków na tablicy skarg i wniosków,

d) opracowywanie informacji statystycznych dotyczących załatwiania skarg
i wniosków;

6) W zakresie ochrony danych osobowych:

a) prowadzenie spraw związanych z rejestracja zbiorów danych osobowych i ich aktualizacja,

b) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów, których administratorem jest Wojewódzki Inspektor,

c) wdrażanie procedur mających na celu przestrzeganie przez pracownikóW Inspektoratu ustawy o ochronie danych osobowych.

  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 05.01.2006
 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05