Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Wydział Administracyjno-Organizacyjny


Do zadań Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego należy prowadzenie spraw:

1) W zakresie organizacji i funkcjonowania Inspektoratu :

a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Inspektoratu i jego zmian,

b) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw
w imieniu Wojewódzkiego Inspektora,

c) zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Inspektoratu,

d) organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

e) prowadzenie kancelarii Inspektoratu,

f) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

g) obsługa sekretariatu w Inspektoracie.

2) Prowadzenie archiwum zakładowego;

3) W zakresie służby informatycznej:

a) organizowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zakupów związanych
z informatyzacją Inspektoratu,

b) sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów informatycznych w Inspektoracie

c) nadzór nad serwisem i oprogramowaniem sprzętu użytkowego w Inspektoracie

d) obsługa informatycznej strony internetowej Inspektoratu

e) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu;

4) W zakresie kadr, szkolenia, bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) wykonywanie czynności wynikających z nawiązywania i trwania stosunku pracy
z członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

b) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,

c) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej w służbie cywilnej,

d) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem członków korpusu służby cywilnej,

e) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej,

f) prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu,

g) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i funduszem wynagrodzeń,

h) sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji związanych ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,

i) sporządzanie opisów stanowisk pracy i ich aktualizacja ,

j) opracowywanie projektów regulaminu pracy Inspektoratu oraz jego zmian,

k) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie,

l) kierowanie pracowników na badania profilaktyczne;

5) W zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:

a) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,

b) prowadzenie rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,

c) zamieszczanie informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków na tablicy skarg i wniosków,

d) opracowywanie informacji statystycznych dotyczących załatwiania skarg
i wniosków;

6) W zakresie ochrony danych osobowych:

a) prowadzenie spraw związanych z rejestracja zbiorów danych osobowych i ich aktualizacja,

b) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów, których administratorem jest Wojewódzki Inspektor,

c) wdrażanie procedur mających na celu przestrzeganie przez pracownikóW Inspektoratu ustawy o ochronie danych osobowych.

  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 05.01.2006

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone