Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  
strona główna
strona
główna
- struktura
struktura
serwisu
 
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
   menu:
 Szukaj na stronie szukaj na stronie    
-
-Aktualności
-
-Organizacja
-
-Działalność Urzędu
-
-Skargi i Wnioski
-
-Petycje
-
-Wolne stanowiska pracy w WINB
-
-Zamówienia publiczne
-
-Udostępnianie informacji publicznej
-
-Kontakt
-
-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-
-Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
-
-Przepisy
-
-Linki
-
BIP

licznik odwiedzin licznik odwiedzin: 326490
 

 - Wolne stanowiska pracy w WINB >

 

Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na nowej stronie https://nabory.kprm.gov.pl. Witryna jest dostosowana do wyświetlania w telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresdowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki są dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl

 

Aktualne dane dotyczące rekrutacji do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie:     <<BIP >>

 

 

 

 

 

  • autor: M. A., data: 02.01.2008


Procedury naboru do korpusu służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru budowlanego w Warszawie*
1.    Nabór do korpusu służby cywilnej zostaje uruchomiony w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia w danej komórce organizacyjnej, również w przypadku potrzeby zatrudnienia na zastępstwo (na okres usprawiedliwionej nieobecności członka korpusu służby cywilnej).
2.    Decyzję o wszczęciu naboru podejmuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z własnej
inicjatywy lub na wniosek kierującego komórką organizacyjną.
3.    Nabór do korpusu służby cywilnej prowadzi Zespół, w skład którego wchodzi: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego lub jego zastępca oraz kierujący komórką organizacyjną, do której przeprowadzany jest nabór. Do prac zespołu mogą być zapraszani inni pracownicy Inspektoratu. Zespół
w podejmowanych czynnościach korzysta z pomocy pracownika właściwego do spraw kadr.
4.    Ogłoszenie naboru poprzedza określenie wymagań formalnych, skutkujące przygotowaniem ogłoszenia o naborze.
Za etap ten odpowiedzialni są: kierujący komórką organizacyjna urzędu, w której planowane jest zatrudnienie (w zakresie określenia wymagań stawianych kandydatom) oraz pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe (w zakresie formalnych wymagań, jakie winno spełniać ogłoszenie). Treść ogłoszenia nie może odbiegać w sposób istotny od opisu stanowiska pracy.
W treści ogłoszenia podaje się informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego.
5.    Ogłoszenie o naborze publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej WINB w Warszawie oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń.
6.    Za termin złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Inspektoratu, a w przypadku ofert nadesłanych za pośrednictwem poczty – data stempla pocztowego.
7.    Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, członkowie Zespołu składają pisemne oświadczenia o niepozostawaniu
z żadnym z kandydatów w takim stosunku, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności.
8.    Proces selekcji kandydatów następuje nie wcześniej niż po upływie 10 dni od terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o naborze i składa się z następujących etapów:
I - weryfikacja formalna ofert kandydatów  pod kątem ich kompletności, złożenia oferty w terminie oraz spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; posiadanie wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia, doświadczenia i ewentualnie dodatkowych uprawnień stwierdza się na podstawie treści złożonej oferty pracy (oferta złożona po terminie, wskazanym w ogłoszeniu, niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń określonych w
ogłoszeniu uznawana jest za niespełniająca wymagań formalnych i podlega odrzuceniu);
II – test wiedzy, na który zapraszani są wszyscy kandydaci, których oferty spełniały wymogi formalne; pytania do testu przygotowuje Zespół; test składa się z nie mniej niż 20 pytań;
III – przeprowadzenie, z 10 kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę punktów z testu wiedzy, rozmów kwalifikacyjnych sprawdzających poziom wiedzy
i umiejętności oraz predyspozycje do pracy na danym stanowisku; pytania zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych powinny zmierzać do oceny tych samych kompetencji i obszarów wiedzy u wszystkich kandydatów, gwarantując porównywalność wyników;
IV - wybór kandydata (kandydatów w przypadku ogłoszeń dotyczących więcej niż jednego etatu) do zatrudnienia; proces
selekcji kandydatów może zakończyć się niewybraniem kandydata do zatrudnienia.
9.    Po dokonaniu selekcji kandydatów sporządza się protokół z przeprowadzonego naboru. Do protokołu dołącza się listę pytań wykorzystanych w teście wiedzy oraz listę pytań, które zadawane były kandydatom podczas rozmów kwalifikacyjnych.
10.    Oferty niezatrudnionych kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy.
11.    Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynie Informacji Publicznej WINB w Warszawie. Kandydaci są informowani
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do poszczególnych etapów. Kandydaci, którzy odbyli rozmowę kwalifikacyjna są informowani telefonicznie o jej wyniku.

*procedury naboru zostały wprowadzone do stosowania zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 6/13 z dnia 15.03.2013r. i obowiązują od dnia 15.03.2013r. 
  Copyright ©
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
powered by netadmin 7.05