Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Zarządzenie MWINB w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

WAO.231.3.2020

 

Zarządzenie
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nr 5/20 z dnia 22.05.2020 r.

 

w sprawie

zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2020.265- t. j.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

            Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie:

 

 1. Przesyłanie pism i innej korespondencji
 1. Rekomenduje się składanie wniosków i innych pism dot. prowadzonych postępowań administracyjnych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) – adres skrytki: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP.
 2. Korespondencja inna niż dotycząca postepowań administracyjnych może być również przesyłana pocztą elektroniczną na adres kancelaria@maz.winb.gov.pl.
 3. Składanie dokumentów możliwe jest również w siedzibie urzędu:
 • bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu: do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej w siedzibie urzędu na korytarzu parteru – plastikowe pudło oznaczone napisem „SKRZYNKA PODAWCZA” (jeśli w składanym dokumencie - piśmie przewodnim wskazany będzie adres poczty elektronicznej, zostanie na niego wysłane potwierdzenie złożenia dokumentu wraz ze wskazaniem numeru RPW – Rejestru Przesyłek Wpływających pod którym został zarejestrowany).
 • w kancelarii (pokój nr 23 na parterze) otwartej codziennie w dniach i godzinach pracy WINB w Warszawie (w poniedziałki w godz. 900 do 1700, od wtorku do piątku w godz. 800 do 1600);

 

II.    Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy:

 1. Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie – pod numerem telefonu 22 863 90 12.

 

III.   Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych:

 1. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zapisie pod numerem telefonu 22 863 90 12.
 2. Akta udostępniane są codziennie w dniach pracy WINB w Warszawie (w dalszej części: Inspektorat):
 • w poniedziałki w godzinach 10:00 – 15:45.
 • od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:45.
 1. Strony (lub ich pełnomocnicy) zapisywane są na pełne godziny, a przeglądanie akt trwa każdorazowo do 45 minut.
 2. Po opuszczeniu pomieszczenia w którym udostępniane są akta pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 3. Akta udostępniane są w danym momencie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania dystansu 2 metrów. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami
  – w takim przypadku akta może przeglądać 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).
 4. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.
 5. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnianego przez Inspektorat przed wejściem do pomieszczenia,
  w którym udostępniane są akta.
 6. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt. 
 7. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 6 i 7 oraz osobom w widoczny sposób chorym (zakatarzonym, kaszlącym).
 8. Osoby zapoznające się z aktami mogą bez ograniczeń wykonywać zdjęcia ich zawartości, przy użyciu własnych urządzeń (aparat fotograficzny, smartfon, tablet itp.).
 9. Inspektorat w czasie czynności przeglądania akt przez stronę nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.
 10. Zabrania się rozpinania akt bez zgody pracownika Inspektoratu oraz jakiejkolwiek innej ingerencji w ich formę i treść.

 

§2

 

Traci moc zarządzenie MWINB nr 3/2020 z dnia 16.03.2020r.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

 

 

 

Mazowiecki Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Marzena Dębowska

 

 

 

 


 

wstecz

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone