Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Wydział Wyrobów Budowlanych


Do zadań Wydziału Wyrobów Budowlanych należy:

1) prowadzenie czynności kontrolnych i postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach okreslonych ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.04.92.881), a dotyczących:

a) wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, kontrolowanych u producentów i sprzedawców, w zakresie: prawidłowości oznakowania i informacji dołączonej do wyrobu, zastosowanej procedury oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej wyrobu,

b) eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby budowlane dla życia, zdrowia i mienia, a także zagrżeń dla środowiska,

c) pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,

2) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 ust 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

3) przygotowywanie opinii o wyrobach budowlanych dla potrzeb organów celnych;

4) bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji wydannych w ramach kompetencji;

5) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;

6) udział we wspólnych kontrolach prowadzonych z innymi inspekcjami;

7) sporządzanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

8) sporządzanie sprawozdań z wykonania planów kontroli do Głównego Inspektora Nadzoru Budolwanego;

9) przekazywanie informacji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wynikach przeprowadzonych kontroli wyrobów budowalnych (oznakowanych CE), w sytuacjach prawem wymaganych oraz kopii wydanych decyzji w tych sprawach, w trybie okreslonym odrębnymi przepisami.

  • autor: M. A., data: 03.01.2006

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone