Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Zespół ds. Finansowo-Księgowych


Do zadań Zespołu ds.Finansowo-Księgowych należy prowadzenie spraw:

1) W zakresie koordynacji planowania, analiz i realizacji budżetu Wojewódzkiego

Inspektora Nadzoru Budowlanego:

a) opracowywanie projektu budżetu Wojewódzkiego Inspektora i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego na terenie województwa Mazowieckiego,

b) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewódzkiego Inspektora,

c) przygotowywanie propozycji podziału na poszczególne powiatowe inspektoraty kwot wydatków wynikających z dotacji celowych na finansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej,

d) opracowywanie projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora wprowadzających zmiany w budżecie Inspektoratu w zakresie upoważnienia określonego decyzją Wojewody,

e) opracowywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków Inspektoratu,

f) przygotowywanie projektu planu dochodów i wydatków funduszów świadczeń socjalnych.

2) W zakresie prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej:

a) obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
i zakupów inwestycyjnych, a także obsługa funduszu płac i świadczeń
z ubezpieczenia społecznego pracowników i obsługa kasowa Inspektoratu,

b) terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej,

c) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Inspektoratu,

d) współpraca z NBP w zakresie obsługi bankowej, rachunków w tym bieżącego
i pomocniczych,

e) obsługa finansowa funduszu świadczeń socjalnych,

f) sporządzanie bilansu rocznego,

g) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów prawem przewidzianych,

h) prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu, w tym środków trwałych,

i) prowadzenie ewidencji wyposażenia indywidualnego stanowisk pracy,

j) współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i urzędami w zakresie spraw pracowniczych, ubezpieczeniowych i statystycznych.

  • autor: Maciej Aleksandrowicz, data: 05.01.2006

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone