Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Załatwianie spraw w urzędzie

Ważna informacja dotycząca przesyłania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej

 
Informujemy, iż wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być, zgodnie z art. 63 § 3a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
   
Brak takiego podpisu będzie traktowane jako uchybienie formalne, wywołujące wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ponadto, korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną powinna spełniać wymogi określone w art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czyli „powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Równocześnie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie nie doręcza pism za pośrednictwem poczty elektronicznej za wyjątkiem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

 

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwo

 

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwa składane do WINB należy dokonywać na właściwe konto Urzędu Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone