Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

WAO

Wydział Administracyjno Organizacyjny

 • W zakresie organizacji i funkcjonowania inspektoratu :
   
  • opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego inspektoratu i jego zmian,
  • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu wojewódzkiego inspektora,
  • zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania inspektoratu,
  • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenie kancelarii inspektoratu,
  • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  • obsługa sekretariatu w inspektoracie.
    
 • Prowadzenie archiwum zakładowego;
 • W zakresie służby informatycznej:
   
  • organizowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zakupów związanych z informatyzacją inspektoratu,
  • sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów informatycznych w inspektoracie,
  • nadzór nad serwisem i oprogramowaniem sprzętu użytkowego w inspektoracie,
  • obsługa informatycznej strony internetowej inspektoratu,
  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej inspektoratu;
 • W zakresie kadr, szkolenia, bezpieczeństwa i higieny pracy:
   
  • wykonywanie czynności wynikających z nawiązywania i trwania stosunku pracyz członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,
  • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
  • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem członków korpusu służby cywilnej,
  • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników inspektoratu,
  • prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i funduszem wynagrodzeń,
  • sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji związanych ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,
  • sporządzanie opisów stanowisk pracy i ich aktualizacja ,
  • opracowywanie projektów regulaminu pracy inspektoratu oraz jego zmian,
  • prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w inspektoracie,
  • kierowanie pracowników na badania profilaktyczne;
  •  
 • W zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:
   
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do wojewódzkiego inspektora oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,
  • prowadzenie rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  • zamieszczanie informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków na tablicy skarg i wniosków,
  • opracowywanie informacji statystycznych dotyczących załatwiania skarg i wniosków;
    
 • W zakresie ochrony danych osobowych:
   
  • prowadzenie spraw związanych z rejestracja zbiorów danych osobowych i ich aktualizacja,
  • rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów, których administratorem jest wojewódzki inspektor,
  • wdrażanie procedur mających na celu przestrzeganie przez pracowników inspektoratu ustawy o ochronie danych osobowych.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone