Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Referent Prawny Do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny 129816/ 09.11.2023

Informacje na temat naboru


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie miasta stołecznego Warszawy

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień budowlanych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Prezydentowi m. st. Warszawy kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 20.11.2023 r. (data wpływu do urzędu).


 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Specjalisty ds. Wsparcia Informatycznego Organów Nadzoru Budowlanego

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Referent Prawny Do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny 129242 / 25.10.2023

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent prawny do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Referent Prawny Do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny 127682 / 26.09.2023

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent prawny do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny


 

 • banner2

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowy portal eBudownictwo. Portal jest miejscem startowym do wszystkich usług i narzędzi cyfrowych urzędu dostępnych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Prezentacja portalu odbyła się podczas ogólnopolskiego kongresu GUNB „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”, który odbył się 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 

Nowy portal dostępny jest pod adresem  e-budownictwo.gunb.gov.pl.

W ciągu ostatnich trzech lat podjęliśmy wiele inicjatyw w ramach cyfryzacji procesu budowlanego. Właśnie udostępniamy bardzo ważne rozwiązanie, które stawia niejako kropkę nad ‘i’ tego procesu i scala wszystkie nasze projekty cyfrowe. Jest to portal eBudownictwo. Portal przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o obywatelach, którzy na każdym etapie realizacji budowy potrzebują korzystać z naszych cyfrowych rozwiązań. Tu znajdą je wszystkie w jednym miejscu, dostępne przez całą dobę i 7 dni w tygodniu powiedziała podczas kongresu Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

O portalu

Główne cele budowy portalu eBudownictwo to:

 • udostępnienie wszystkich usług cyfrowych GUNB w jednym miejscu,
 • zwiększenie liczby użytkowników aplikacji uruchomionych przez GUNB,
 • popularyzacja projektu cyfrowych usług budowlanych.

Brama do usług

Z poziomu portalu można uzyskać dostęp do następujących aplikacji i systemów GUNB:

 • eBudownictwo Wnioski
 • Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
 • Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
 • Elektroniczny Centralny rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
 • eWykonaniaZastępcze
 • Akademia GUNB

Poprzez portal można także przejść do bazy wiedzy GUNB, listy pytań i odpowiedzi, bloga o cyfryzacji dostępnych na stronie gunb.gov.pl.

Ponadto, portal udostępnia informacje na temat Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).

Celem projektu SOPAB jest dostarczenie urzędom w całej Polsce oprogramowania i sprzętu do prowadzenia spraw z obszaru budownictwa. W dłuższej perspektywie SOPAB ma zrealizować ideę "jednego okienka" do prowadzenia spraw obywateli z obszaru budownictwa.

Kongres GUNB

Kongres organizowany jest pod tytułem: „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii w siedzibie ministerstwa, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Celem kongresu jest podsumowanie dotychczasowych działań GUNB w obszarze cyfryzacji procedur prawa budowlanego i dalsza ich popularyzacja.

 

Strona kongresu.


 

 

Komunikat GINB w sprawie wdrażania pełnej postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku i uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu


 


 

 

Pismo do służb, inspekcji i straży


 

 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Referent Prawny do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny, Ogłoszenie nr 119328

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent prawny do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny

Więcej informacji w linku.


 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Głównego Specjalisty ds. Wsparcia Informatycznego Organów Nadzoru Budowlanego

 


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu żyrardowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień budowlanych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Żyrardowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 31.08.2023 r.

 


 

Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

 

 


 

Plan działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023

wFiWAXYcs+hMAAAAABJRU5ErkJggg==

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023.

Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wartość projektu: 32 969 218,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 28 023 835,30 PLN

 

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Wzory dokumentów w WINB

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują wzory dokumentów:

 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej informacji pod tym adresem.

 


 

Platforma e-usług Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewodzki w Warszawie uruchomił platformę e-usług, która udostępnia usługi elektroniczne dla mieszkańców województwa mazowieckiego realizowane przez MUW w Warszawie i 12 jedonstek administracji rządowej działających na terenie województwa (w tym WINB w Warszawie).

Za pośrednictwem platformy w WINB w Warszawie można zrealizować:

 • Odwołanie / zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania/zażalenia na decyzję/postanowienie wydane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego niebadanych w trybie odwoławczym
 • Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
 • Wniosek o uzupełnienie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 • Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją lub ostatecznym postanowieniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przyjęcie zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli okresowej obiektu wielkopowierzchniowego (budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2)

 


 

Zarządzenie MWINB w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

WAO.231.3.2020

 

Zarządzenie
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nr 5/20 z dnia 22.05.2020 r.

 

w sprawie

zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2020.265- t. j.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

            Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie:

 

 1. Przesyłanie pism i innej korespondencji
 1. Rekomenduje się składanie wniosków i innych pism dot. prowadzonych postępowań administracyjnych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) – adres skrytki: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP.
 2. Korespondencja inna niż dotycząca postepowań administracyjnych może być również przesyłana pocztą elektroniczną na adres kancelaria@maz.winb.gov.pl.
 3. Składanie dokumentów możliwe jest również w siedzibie urzędu:
 • bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu: do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej w siedzibie urzędu na korytarzu parteru – plastikowe pudło oznaczone napisem „SKRZYNKA PODAWCZA” (jeśli w składanym dokumencie - piśmie przewodnim wskazany będzie adres poczty elektronicznej, zostanie na niego wysłane potwierdzenie złożenia dokumentu wraz ze wskazaniem numeru RPW – Rejestru Przesyłek Wpływających pod którym został zarejestrowany).
 • w kancelarii (pokój nr 23 na parterze) otwartej codziennie w dniach i godzinach pracy WINB w Warszawie (w poniedziałki w godz. 900 do 1700, od wtorku do piątku w godz. 800 do 1600);

 

II.    Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy:

 1. Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie – pod numerem telefonu 22 863 90 12.

 

III.   Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych:

 1. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zapisie pod numerem telefonu 22 863 90 12.
 2. Akta udostępniane są codziennie w dniach pracy WINB w Warszawie (w dalszej części: Inspektorat):
 • w poniedziałki w godzinach 10:00 – 15:45.
 • od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:45.
 1. Strony (lub ich pełnomocnicy) zapisywane są na pełne godziny, a przeglądanie akt trwa każdorazowo do 45 minut.
 2. Po opuszczeniu pomieszczenia w którym udostępniane są akta pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 3. Akta udostępniane są w danym momencie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania dystansu 2 metrów. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami
  – w takim przypadku akta może przeglądać 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).
 4. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.
 5. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnianego przez Inspektorat przed wejściem do pomieszczenia,
  w którym udostępniane są akta.
 6. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt. 
 7. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 6 i 7 oraz osobom w widoczny sposób chorym (zakatarzonym, kaszlącym).
 8. Osoby zapoznające się z aktami mogą bez ograniczeń wykonywać zdjęcia ich zawartości, przy użyciu własnych urządzeń (aparat fotograficzny, smartfon, tablet itp.).
 9. Inspektorat w czasie czynności przeglądania akt przez stronę nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.
 10. Zabrania się rozpinania akt bez zgody pracownika Inspektoratu oraz jakiejkolwiek innej ingerencji w ich formę i treść.

 

§2

 

Traci moc zarządzenie MWINB nr 3/2020 z dnia 16.03.2020r.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

 

 

 

Mazowiecki Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Marzena Dębowska

 

 

 

 


 

ZMIANY W PRAWIE - bieg terminów ustawowych

Na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), art. 46 pkt

20 uchylony został art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 późn. zm.) dotyczący wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Natomiast, zgodnie z art. 68 w/w ustawy:

1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy ; 2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy ; 6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy :

7. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy .

 

 


 

Informacja w sprawie uruchomienia możliwości osobistego składania pism w siedzibie WINB w Warszawie bez kontaktu z pracownikiem urzędu.

 

 

Od dnia 10 kwietnia 2020r. istnieje możliwość osobistego składania dokumentów papierowych bez kontaktu z pracownikiem WINB w Warszawie do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej w siedzibie urzędu na korytarzu parteru – plastikowe pudło oznaczone napisem „SKRZYNKA PODAWCZA”.

Jeśli w składanym dokumencie (piśmie przewodnim wskazany będzie adres poczty elektronicznej, zostanie na niego wysłane potwierdzenie złożenia dokumentu wraz ze wskazaniem numeru RPW – Rejestru Przesyłek Wpływających pod którym został zarejestrowany).

Rozwiązanie takie, praktykowane już w części urzędów, minimalizuje możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez wyeliminowanie osobistego kontaktu z pracownikami urzędu.

 

 

 


 

 

 

Informuję

zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568)

- art. 15 zzr ust. 1 –

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2)   do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3)   przedawnienia,

4)   których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,                       

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju  

     

–  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”;

 

- art. 15 zzs ust. 1 –

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID                   bieg terminów procesowych i sądowych w:

 

1)postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,

2)postępowaniach egzekucyjnych,

3)postępowaniach karnych,

4)postępowaniach karnych skarbowych,

5)postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6)postępowaniach administracyjnych,

7)postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9)postępowaniach w sprawach, o których mowa wart.15f ust.9 ustawy z dnia 19listopada 2009r.
o grach hazardowych (Dz.U. z2019r. poz.847 i1495 oraz z2020r. poz.284),

10)innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.