Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

 ś.p. Jadwigi Roman

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Makowie Mazowieckim

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

 Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego
i pracownicy WINB w Warszawie

 

 


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym.


Więcej informacji pod linkiem.

 


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu szydłowieckiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Szydłowieckiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
w terminie do 28 lutego 2021 r.

 


 

Platforma e-usług Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewodzki w Warszawie uruchomił platformę e-usług, która udostępnia usługi elektroniczne dla mieszkańców województwa mazowieckiego realizowane przez MUW w Warszawie i 12 jedonstek administracji rządowej działających na terenie województwa (w tym WINB w Warszawie).

Za pośrednictwem platformy w WINB w Warszawie można zrealizować:

 • Odwołanie / zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania/zażalenia na decyzję/postanowienie wydane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego niebadanych w trybie odwoławczym
 • Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
 • Wniosek o uzupełnienie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 • Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją lub ostatecznym postanowieniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przyjęcie zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli okresowej obiektu wielkopowierzchniowego (budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2)

 


 

Zmiana trybu pracy w związku z awarią wodociągu

Informujemy, że w związku z awarią magistrali wodociągowej, a w konsekwencji braku dostępu do wody w urzędzie, w dniu dzisiejszym (13.08.2020) pracujemy w trybie awaryjnym. W związku z tym w urzędzie zostają tylko osoby dyżurujące.

Poszukiwani kandydaci do pracy w WINB

 

referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

 


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku (powiat ziemski)

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku (powiecie płockim)

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu płockiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Płockiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
w terminie do 30 czerwca 2020 r.

 

 


 

Zarządzenie MWINB w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

WAO.231.3.2020

 

Zarządzenie
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nr 5/20 z dnia 22.05.2020 r.

 

w sprawie

zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2020.265- t. j.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

            Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie:

 

 1. Przesyłanie pism i innej korespondencji
 1. Rekomenduje się składanie wniosków i innych pism dot. prowadzonych postępowań administracyjnych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) – adres skrytki: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP.
 2. Korespondencja inna niż dotycząca postepowań administracyjnych może być również przesyłana pocztą elektroniczną na adres kancelaria@maz.winb.gov.pl.
 3. Składanie dokumentów możliwe jest również w siedzibie urzędu:
 • bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu: do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej w siedzibie urzędu na korytarzu parteru – plastikowe pudło oznaczone napisem „SKRZYNKA PODAWCZA” (jeśli w składanym dokumencie - piśmie przewodnim wskazany będzie adres poczty elektronicznej, zostanie na niego wysłane potwierdzenie złożenia dokumentu wraz ze wskazaniem numeru RPW – Rejestru Przesyłek Wpływających pod którym został zarejestrowany).
 • w kancelarii (pokój nr 23 na parterze) otwartej codziennie w dniach i godzinach pracy WINB w Warszawie (w poniedziałki w godz. 900 do 1700, od wtorku do piątku w godz. 800 do 1600);

 

II.    Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy:

 1. Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie – pod numerem telefonu 22 863 90 12.

 

III.   Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych:

 1. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zapisie pod numerem telefonu 22 863 90 12.
 2. Akta udostępniane są codziennie w dniach pracy WINB w Warszawie (w dalszej części: Inspektorat):
 • w poniedziałki w godzinach 10:00 – 15:45.
 • od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:45.
 1. Strony (lub ich pełnomocnicy) zapisywane są na pełne godziny, a przeglądanie akt trwa każdorazowo do 45 minut.
 2. Po opuszczeniu pomieszczenia w którym udostępniane są akta pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 3. Akta udostępniane są w danym momencie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania dystansu 2 metrów. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami
  – w takim przypadku akta może przeglądać 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).
 4. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.
 5. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnianego przez Inspektorat przed wejściem do pomieszczenia,
  w którym udostępniane są akta.
 6. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt. 
 7. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 6 i 7 oraz osobom w widoczny sposób chorym (zakatarzonym, kaszlącym).
 8. Osoby zapoznające się z aktami mogą bez ograniczeń wykonywać zdjęcia ich zawartości, przy użyciu własnych urządzeń (aparat fotograficzny, smartfon, tablet itp.).
 9. Inspektorat w czasie czynności przeglądania akt przez stronę nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.
 10. Zabrania się rozpinania akt bez zgody pracownika Inspektoratu oraz jakiejkolwiek innej ingerencji w ich formę i treść.

 

§2

 

Traci moc zarządzenie MWINB nr 3/2020 z dnia 16.03.2020r.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

 

 

 

Mazowiecki Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Marzena Dębowska

 

 

 

 


 

ZMIANY W PRAWIE - bieg terminów ustawowych

Na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), art. 46 pkt

20 uchylony został art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 późn. zm.) dotyczący wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Natomiast, zgodnie z art. 68 w/w ustawy:

1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy ; 2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy ; 6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy :

7. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy .

 

 


 

Informacja w sprawie uruchomienia możliwości osobistego składania pism w siedzibie WINB w Warszawie bez kontaktu z pracownikiem urzędu.

 

 

Od dnia 10 kwietnia 2020r. istnieje możliwość osobistego składania dokumentów papierowych bez kontaktu z pracownikiem WINB w Warszawie do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej w siedzibie urzędu na korytarzu parteru – plastikowe pudło oznaczone napisem „SKRZYNKA PODAWCZA”.

Jeśli w składanym dokumencie (piśmie przewodnim wskazany będzie adres poczty elektronicznej, zostanie na niego wysłane potwierdzenie złożenia dokumentu wraz ze wskazaniem numeru RPW – Rejestru Przesyłek Wpływających pod którym został zarejestrowany).

Rozwiązanie takie, praktykowane już w części urzędów, minimalizuje możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez wyeliminowanie osobistego kontaktu z pracownikami urzędu.

 

 

 


 

 

 

Informuję

zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568)

- art. 15 zzr ust. 1 –

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2)   do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3)   przedawnienia,

4)   których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,                       

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju  

     

–  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”;

 

- art. 15 zzs ust. 1 –

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID                   bieg terminów procesowych i sądowych w:

 

1)postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,

2)postępowaniach egzekucyjnych,

3)postępowaniach karnych,

4)postępowaniach karnych skarbowych,

5)postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6)postępowaniach administracyjnych,

7)postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9)postępowaniach w sprawach, o których mowa wart.15f ust.9 ustawy z dnia 19listopada 2009r.
o grach hazardowych (Dz.U. z2019r. poz.847 i1495 oraz z2020r. poz.284),

10)innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.