Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

WWB

Wydział Wyrobów Budowlanych

 • Prowadzenie czynności kontrolnych i postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach określonych ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.04.92.881), a dotyczących:
   
  • wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, kontrolowanych u producentów i sprzedawców, w zakresie: prawidłowości oznakowania i informacji dołączonej do wyrobu, zastosowanej procedury oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej wyrobu,
  • eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby budowlane dla życia, zdrowia i mienia, a także zagrożeń dla środowiska,
  • pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,
    
 • wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 ust 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
   
 • przygotowywanie opinii o wyrobach budowlanych dla potrzeb organów celnych;
   
 • bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji wydanych w ramach kompetencji;
   
 • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
   
 • udział we wspólnych kontrolach prowadzonych z innymi inspekcjami;
   
 • sporządzanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
   
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania planów kontroli do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
   
 • przekazywanie informacji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wynikach przeprowadzonych kontroli wyrobów budowlanych (oznakowanych CE), w sytuacjach prawem wymaganych oraz kopii wydanych decyzji w tych sprawach, w trybie określonym odrębnymi przepisami.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone