Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

ZFK

Zespół ds.Finansowo - Księgowych

 • W zakresie koordynacji planowania, analiz i realizacji budżetu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
   
  • opracowywanie projektu budżetu wojewódzkiego inspektora i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego na terenie województwa mazowieckiego,
  • opracowywanie układu wykonawczego budżetu wojewódzkiego inspektora,
  • przygotowywanie propozycji podziału na poszczególne powiatowe inspektoraty kwot wydatków wynikających z dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
  • opracowywanie projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora wprowadzających zmiany w budżecie Inspektoratu w zakresie upoważnienia określonego decyzją Wojewody,
  • opracowywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków Inspektoratu,
  • przygotowywanie projektu planu dochodów i wydatków funduszów świadczeń socjalnych.
    
 • W zakresie prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej:
   
  • obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych i zakupów inwestycyjnych, a także obsługa funduszu płac i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników i obsługa kasowa inspektoratu,
  • terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
  • sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu inspektoratu,
  • współpraca z NBP w zakresie obsługi bankowej, rachunków w tym bieżącego mi pomocniczych,
  • obsługa finansowa funduszu świadczeń socjalnych,
  • sporządzanie bilansu rocznego,
  • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów prawem przewidzianych,
  • prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu, w tym środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia indywidualnego stanowisk pracy,
  • współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i urzędami w zakresie spraw pracowniczych, ubezpieczeniowych i statystycznych.

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone