Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym.


Więcej informacji pod linkiem.

 

 


 

inspektor do spraw kadrowo-płacowych w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym

 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora do spraw kadrowo-płacowych w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym. Więcej informacji pod linkiem.

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu żyrardowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Żyrardowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
w terminie do 19.06.2022 r.

 


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego w WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego.


Więcej informacji pod linkiem.

 

 


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przysusze

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przyszusze

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu przysuskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Przysuskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przysusze.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
w terminie do 31.05.2022 r.

 


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym.


Więcej informacji pod linkiem.

 

 


 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju, szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok 2022 przyniesie nadzieję, wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

 

w imieniu swoim oraz pracowników WINB w Warszawie
życzy Marzena Dębowska

 

 


 

Zmiany godzin pracy urzędu w Wiglię Świąt Bożego Narodzenia

W dniu 24 grudnia (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) zmianie ulegają godziny pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Urząd, w tym kancelaria (biuro podawcze), będdzie pracował w godzianach 8:00 – 14:00.

 


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego w WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego.


Więcej informacji pod linkiem.

 


 

Poszukiwani kandydaci na stanowiska referentów prawnych w WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska referentów prawnych w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym (2 etaty w 2 odrębnych rekrutacjach).


Więcej informacji dostępnych pod linkami tu i tu.

 


 

Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

 

 


 

Plan działań nadroru budowlanego na lata 2021-2023

wFiWAXYcs+hMAAAAABJRU5ErkJggg==

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023.

Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wartość projektu: 32 969 218,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 28 023 835,30 PLN

 

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym.


Więcej informacji pod linkiem.

 


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym.


Więcej informacji pod linkiem.

 

 


 

Wzory dokumentów w WINB

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują wzory dokumentów:

 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej informacji pod tym adresem.

 


 

Życzenia Świąteczne