Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Aktualności

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym Ogłoszenie nr 116903

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach nadzwyczajnych

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Co oferujemy:

 • Nagrody uznaniowe
 • Bony Świąteczne dwa razy do roku przed Świętami Wielkiej Nocy i przed Bożym Narodzeniem w formie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu dla aut i rowerów

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 1. Formalna ocena nadesłanych ofert;
 2. Pisemny sprawdzian wiedzy - test jednokrotnego wyboru;
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać:

W formie papierowej na adres: 02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98 pokój 23 z dopiskiem " Oferta pracy WOP "

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 863 90 12

Dokumenty należy złożyć do: 14.03.2023 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Ogłoszenie dostępne jest na stronie KPRM

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referent-prawny,116903,v7

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Przed wejściem do budynku - siedziby Urzędu -  zainstalowana jest winda (platforma) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi i ciągi komunikacyjne o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@maz.winb.gov.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe gromadzone w toku naboru nie będą przekazywane innym podmiotom. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;3. prawo do usunięcia danych osobowych;4. - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5. 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu legionowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień budowlanych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Legionowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 15.03.2023 r.


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień budowlanych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 15.03.2023 r.


 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach nadzwyczajnych

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy składać:

W formie papierowej na adres: 02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98 pokój 23 z dopiskiem " Oferta pracy WOP "

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 863 90 12

Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2023 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Ogłoszenie dostępne jest na stronie KPRM

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referent-prawny,115315,v7

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@maz.winb.gov.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe gromadzone w toku naboru nie będą przekazywane innym podmiotom. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;3. prawo do usunięcia danych osobowych;4. - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5. 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Głównego Specjalisty ds. Wsparcia Informatycznego Organów Nadzoru Budowlanego

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem


 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu żyrardowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień budowlanych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Żyrardowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 17.04.2023 r.

 


 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowalengo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowalengo

Ogłoszenie dostępne jest na stronie KPRM

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/garwolin/inspektor-nadzoru-budowlanego,113274,v7


 

Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

 

 


 

Plan działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023

wFiWAXYcs+hMAAAAABJRU5ErkJggg==

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023.

Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wartość projektu: 32 969 218,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 28 023 835,30 PLN

 

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Wzory dokumentów w WINB

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują wzory dokumentów:

 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej informacji pod tym adresem.

 


 

Platforma e-usług Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewodzki w Warszawie uruchomił platformę e-usług, która udostępnia usługi elektroniczne dla mieszkańców województwa mazowieckiego realizowane przez MUW w Warszawie i 12 jedonstek administracji rządowej działających na terenie województwa (w tym WINB w Warszawie).

Za pośrednictwem platformy w WINB w Warszawie można zrealizować:

 • Odwołanie / zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania/zażalenia na decyzję/postanowienie wydane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego niebadanych w trybie odwoławczym
 • Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
 • Wniosek o uzupełnienie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 • Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją lub ostatecznym postanowieniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przyjęcie zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli okresowej obiektu wielkopowierzchniowego (budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2)

 


 

Zarządzenie MWINB w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

WAO.231.3.2020

 

Zarządzenie
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nr 5/20 z dnia 22.05.2020 r.

 

w sprawie

zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2020.265- t. j.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

            Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie:

 

 1. Przesyłanie pism i innej korespondencji
 1. Rekomenduje się składanie wniosków i innych pism dot. prowadzonych postępowań administracyjnych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) – adres skrytki: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP.
 2. Korespondencja inna niż dotycząca postepowań administracyjnych może być również przesyłana pocztą elektroniczną na adres kancelaria@maz.winb.gov.pl.
 3. Składanie dokumentów możliwe jest również w siedzibie urzędu:
 • bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu: do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej w siedzibie urzędu na korytarzu parteru – plastikowe pudło oznaczone napisem „SKRZYNKA PODAWCZA” (jeśli w składanym dokumencie - piśmie przewodnim wskazany będzie adres poczty elektronicznej, zostanie na niego wysłane potwierdzenie złożenia dokumentu wraz ze wskazaniem numeru RPW – Rejestru Przesyłek Wpływających pod którym został zarejestrowany).
 • w kancelarii (pokój nr 23 na parterze) otwartej codziennie w dniach i godzinach pracy WINB w Warszawie (w poniedziałki w godz. 900 do 1700, od wtorku do piątku w godz. 800 do 1600);

 

II.    Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy:

 1. Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie – pod numerem telefonu 22 863 90 12.

 

III.   Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych:

 1. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zapisie pod numerem telefonu 22 863 90 12.
 2. Akta udostępniane są codziennie w dniach pracy WINB w Warszawie (w dalszej części: Inspektorat):
 • w poniedziałki w godzinach 10:00 – 15:45.
 • od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:45.
 1. Strony (lub ich pełnomocnicy) zapisywane są na pełne godziny, a przeglądanie akt trwa każdorazowo do 45 minut.
 2. Po opuszczeniu pomieszczenia w którym udostępniane są akta pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 3. Akta udostępniane są w danym momencie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania dystansu 2 metrów. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami
  – w takim przypadku akta może przeglądać 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).
 4. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.
 5. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnianego przez Inspektorat przed wejściem do pomieszczenia,
  w którym udostępniane są akta.
 6. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt. 
 7. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 6 i 7 oraz osobom w widoczny sposób chorym (zakatarzonym, kaszlącym).
 8. Osoby zapoznające się z aktami mogą bez ograniczeń wykonywać zdjęcia ich zawartości, przy użyciu własnych urządzeń (aparat fotograficzny, smartfon, tablet itp.).
 9. Inspektorat w czasie czynności przeglądania akt przez stronę nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.
 10. Zabrania się rozpinania akt bez zgody pracownika Inspektoratu oraz jakiejkolwiek innej ingerencji w ich formę i treść.

 

§2

 

Traci moc zarządzenie MWINB nr 3/2020 z dnia 16.03.2020r.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

 

 

 

Mazowiecki Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Marzena Dębowska

 

 

 

 


 

ZMIANY W PRAWIE - bieg terminów ustawowych

Na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), art. 46 pkt

20 uchylony został art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 późn. zm.) dotyczący wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Natomiast, zgodnie z art. 68 w/w ustawy:

1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy ; 2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy ; 6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy :

7. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy .

 

 


 

Informacja w sprawie uruchomienia możliwości osobistego składania pism w siedzibie WINB w Warszawie bez kontaktu z pracownikiem urzędu.

 

 

Od dnia 10 kwietnia 2020r. istnieje możliwość osobistego składania dokumentów papierowych bez kontaktu z pracownikiem WINB w Warszawie do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej w siedzibie urzędu na korytarzu parteru – plastikowe pudło oznaczone napisem „SKRZYNKA PODAWCZA”.

Jeśli w składanym dokumencie (piśmie przewodnim wskazany będzie adres poczty elektronicznej, zostanie na niego wysłane potwierdzenie złożenia dokumentu wraz ze wskazaniem numeru RPW – Rejestru Przesyłek Wpływających pod którym został zarejestrowany).

Rozwiązanie takie, praktykowane już w części urzędów, minimalizuje możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez wyeliminowanie osobistego kontaktu z pracownikami urzędu.

 

 

 


 

 

 

Informuję

zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568)

- art. 15 zzr ust. 1 –

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2)   do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3)   przedawnienia,

4)   których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,                       

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju  

     

–  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”;

 

- art. 15 zzs ust. 1 –

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID                   bieg terminów procesowych i sądowych w:

 

1)postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,

2)postępowaniach egzekucyjnych,

3)postępowaniach karnych,

4)postępowaniach karnych skarbowych,

5)postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6)postępowaniach administracyjnych,

7)postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9)postępowaniach w sprawach, o których mowa wart.15f ust.9 ustawy z dnia 19listopada 2009r.
o grach hazardowych (Dz.U. z2019r. poz.847 i1495 oraz z2020r. poz.284),

10)innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.