Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Menu

Załatwianie spraw w urzędzie

Zasady obsługi interesantów w siedzibie WINB w Warszawie

Kancelaria Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest czynna w poniedziałki w godzinach od 8-18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8-16.

W poniedziałki w godzinach 16-18 Kancelaria urzędu pełni dyżur, w tych godzinach pracy przyjmowane są jedynie pisma kierowane do WINB w Warszawie, a także możliwe jest złożenie skarg i wniosków zgodnie z właściwością urzędu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne postępowania możliwy jest w poniedziałki i czwartki, telefonicznie, a także osobiście po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem prowadzącym postępowanie. Interesanci, którzy nie umówili spotkania uprzednio, mogą zostać przyjęci jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki i o ile nie koliduje to z przyjęciem osoby umówionej telefonicznie.

Akta administracyjne udostępniane są do wglądu stronom wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym lub osobistym zapisie. Zapisu dokonuje Kancelaria Inspektoratu. Akta udostępniane są w dniach pracy Inspektoratu w godzinach 9:00 - 14:45.

Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

 


 

Formy dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Dokument elektroniczny doręczany do urzędu powinien zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby składającej (umożliwiające  identyfikację i kontakt). Ponadto taki dokument powinien być podpisany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź Profilem Zaufanym (nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej).

Akceptowane formy doręczenia dokumentów elektronicznych:

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza urzędu dostępną na platformie ePUAP (epuap.gov.pl; adres ESP: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP)
 • Informatyczne nośniki danych
 • Poczta elektroniczna (tylko w przypadku udostępniania informacji publicznej, skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail)

Informatyczne nośniki danych:

 • Płyty CD-RW i DVD-RW
 • Nośniki pamięci masowej USB

Akceptowane formaty plików:

 • Pliki programów MS Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF)
 • Pliki programów Open Office (ODS, ODT)
 • Pliki graficzne (GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG)
 • XML
 • SVG
 • TXT
 • PDF

 

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwo

 

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwa składane do WINB należy dokonywać na właściwe konto Urzędu  Miasta Stołecznego Warszawy.

 


 

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Mapa

[obiekt mapy] Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Stopka strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Czereśniowa 98
02-456 Warszawa


NIP: 526-22-77-722
REGON: 013299606

22 863 90 12

www.maz.winb.gov.pl

kancelaria@maz.winb.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone